Metodologjia e punës së institutit IDEA

EVIDENCE-BASED ADVOCACY

Përpjekjet tona për advokim bazohen në analizë ekonomike të rreptë dhe prova empirike. Nënkuptojmë rëndësinë e vendimmarrjes bazuar në prova dhe mundohemi të ofrojmë krijuesisht rekomandime të kërkueshme dhe të bazuar në të dhëna për politikbërësit, organizatat dhe publikun. Përmes iniciativave tona për advokim, synojmë të formojmë politika dhe praktika që promovojnë demokracinë, barazinë sociale dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm.

DATA-DRIVEN COLLABORATIVE RESEARCH APPROACH

Në institutin tonë, shfrytëzojmë fuqinë e të dhënave në hulumtimin tonë bashkëpunues. Besojmë se vizionet e orientuara nga të dhënat çojnë në zgjidhje më të ndikshme. Duke sjellë së bashku hulumtues, ekspertë dhe palë të interesuara, krijojmë një mjedis ku të dhënat luajnë një rol qendror në promovimin e inovacionit dhe krijimin e ideshë bazuar në prova.

Njoftime tjera