Pasqyra e energjisë në Maqedoninë e Veriut

Kjo analizë e të dhënave ka për qëllim të japë një pasqyrë të përgjithshme të situatës faktike së energjisë në Maqedoninë e Veriut duke bërë përmbledhjen e fakteve për disa nga temat dhe nëntemat më të rëndësishme në këtë debat me qëllim të informimit të debatit publik me gjendjen faktike të energjisë.

Shkarkoni raportin e plotë

Njoftime tjera